Všeobecné obchodní podmínky

 • Obecně – rozsah platnosti
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti BZ-rent, s.r.o., se sídlem Jetřichovec č.p. 39, 395 01 Pacov, Česká republika, IČ: 04148142, vedené Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 23839 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupující“).
  • Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
  • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  • Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP
  • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2020.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Předmět VOP
  • Předmětem těchto VOP je prodej lešení a souvisejících výrobků (dále jen „Zboží“).
  • Pojízdné hliníkové lešení (dále jen Sestava lešení) obsahuje komponenty pro kompletní konstrukci lešení dle specifikací v návodu k obsluze.
  • Součástí Sestavy lešení je návod v českém jazyce.
 • Uzavření Kupní smlouvy, objednací a platební podmínky
  • Veškerá prezentace zboží umístěná na internetové adrese https://www.leseniskladem.cz (dále jen Webové Stránky) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové stránky umožňují vkládání produktů do nákupního košíku a následné zaslání objednávky nebo poptávky.
  • Poptávku odešle kupující zvolením záložky Poptávka a kliknutím na tlačítko ODESLAT. Pro odeslání poptávky není vyžadován souhlas s VOP. Odesláním poptávky nevzniká mezi Prodávajícím a Kupujícím žádný smluvní vztah.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu vybráním záložky „Objednávka“ a kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • Odesláním objednávky Kupující akceptuje ceny, které jsou uvedené v objednávkovém formuláři.
  • Kupující-podnikatel může objednávku zrušit, resp. stornovat, bez uvedení důvodu do 5 pracovních dnů od akceptace objednávky (maximálně však do doby vyexpedování objednávky) bez jakýchkoliv sankcí. Zrušení objednávky lze provést pouze zasláním zprávy na adresu elektronické pošty Prodávajícího a současným telefonickým oznámením na telefonním čísle +420 602 143 006.
  • Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, případně telefonicky, na základě zaslaných informací, které uvedl ve své objednávce. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží, zrušení objednávky apod.).
  • Dodané zboží se stává vlastnictvím Kupujícího okamžikem jeho převzetí a uhrazením 100 % Kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází spolu s přechodem vlastnického práva (poškození, ztráta, nahodilá zkáza).
  • Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu, zálohu, nebo doplatek kupní ceny převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře v její splatnosti. V případě úhrady při převzetí se kupní cena, nebo její doplatek, hradí v hotovosti při převzetí zboží.
  • Pokud je objednané zboží skladem, kupující předem, případně při převzetí zboží uhradí celou kupní cenu.
  • Pokud není objednané zboží skladem, kupujícímu je sdělena předpokládaná doba dodání a vystavena zálohová faktura na 30% z celkové ceny zboží.
  • Za zaplacení kupní ceny, zálohy či doplatku se považuje připsání částky na účet ve prospěch prodávajícího uvedeného na faktuře.
  • V případě, že kupující uhradí zálohu na kupní cenu ve výší 30 % ceny zboží a následné neuhradí doplatek kupní ceny, zavazuje se prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy.
 • Dodací podmínky
  • Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Kupující je povinen zkontrolovat zboží při převzetí a případné vady ihned oznámit Prodávajícímu. Případné vady zboží bude Kupující reklamovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podmínkami reklamace uvedených v těchto VOP.
  • K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad a dodací list. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list. Daňový doklad a dodací list jsou též zaslány prostřednictvím e-mailu, který Kupující uvedl při objednání.
 • Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím-spotřebitelem
  • Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný na internetové adrese https://www.leseniskladem.cz/informace/obchodni-podminky/. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@leseniskladem.cz.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží prodávajícímu odeslal.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
  • V případech, kdy má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.
 • Záruka a reklamace
  • Není-li uvedeno jinak, poskytuje Prodávající záruku za jakost zboží v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží.
  • Prodávající poskytuje záruku za to, že dodané zboží si uchová užitné vlastnosti popsané v dokumentaci za předpokladu dodržení podmínek stanovených výrobcem a Prodávajícím.
  • Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, která má lešení v rozloženém stavu v okamžiku přechodu rizika škody na Kupujícího, tj. do data převzetí Kupujícím.
  • U případných skrytých vad dodaných dílů a doplňků je Kupující povinen tyto vady reklamovat bez zbytečného odkladu bezprostředně po jejich zjištění, nejpozději do 10 dnů od okamžiku převzetí.
  • Kupující je povinen zkontrolovat si veškeré dodané komponenty a zahájit reklamační řízení u zjevných vad nejpozději do 4 pracovních dnů od data zjištění vady.
  • Prodávající neodpovídá za vady lešení, které vzniknou v důsledku činnosti Kupujícího či jiných událostí, zejména:
   • v důsledku nedodržení pokynů prodávajícího či výrobce o používání a údržbě zboží
   • důsledkem nedodržení provozních, bezpečnostních nebo hygienických předpisů
   • provedením svévolných zásahů a změny zboží nebo jeho násilným poškozením
   • vlivem požáru okolí nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů (silné poryvy větru).
  • Prodávající má k dispozici reklamační lhůtu na vyřízení v délce trvání 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  • Reklamace na zboží musí být pouze písemná, a to na e-mailovou adresu: info@leseniskladem.cz musí mít tyto náležitosti:
   • jméno a příjmení zákazníka nebo jméno obchodní firmy podnikatele
   • přesné místo dodání včetně PSČ
   • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)
   • číslo objednávky
   • popis vady
   • přiložená fotodokumentace.
  • Reklamace bude zaregistrována ke dni přijetí e-mailové zprávy avízované telefonickým hovorem či písemné korespondence doručené na adresu Prodávajícího.
  • Reklamace bude zamítnuta, pokud dojde k poškození z důvodů živelných pohrom, úmyslného poškození, nebo poškození nesprávnou manipulací Kupujícím či třetí osobou.
  • Zboží doručujeme pojistit proti živelným pohromám, krádeži, poškození apod.
 • Další práva a povinnosti smluvních stran
  • Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností kupujících-spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@leseniskladem.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu spotřebitele.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím-spotřebitelem z Kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Podmínky údržby, montáže, demontáže a používání lešení
  • ………